ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
LINE: @rama1989
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


PAYMENT

 

 

หากท่านชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อบริษัทฯ และหมายเลขโทรศัพท์มายัง " ฝ่ายการเงิน "

โดยสามารถแจ้งได้ที่

Line id : @rama1989 

หรือ  Email : rungarune1989@gmail.com 

หรือ  แฟกซ์ : 02-215-9885 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเอกสารการชำระเงินก่อนการส่งสินค้าทุกครั้ง

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989) จำกัด
ที่อยู่  73/24-25 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532059992Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 73/24-25 เขต :  ราชเทวี แขวง : ถนนเพชรบุรี
จังหวัด :กรุงเทพฯ     รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร :  02-2143647, 02-2162342-3, 02-2142953    
เบอร์โทรสาร :  02-2159885, 02-2162344-5    
มือถือ :  081-9349199
อีเมล : rungarune1989@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rama1989.com