ลูกปืนเม็ดโค้ง

 

Spherical Roller Bearing ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง

  • ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว
    • 202xx
  • ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
    • 213xx, 222xx, 223xx
    • 230xx, 231xx, 232xx, 239xx
    • 240xx, 241xx